KalastusInfo.ee

Sa ei ole sisse loginud.

21.04.2014 17:46 #1 saareke

saareke
Moderaator

Veeliikluse piiramine 2014.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS
16.04.2014 nr 1-1/252

Veesõidukitega liiklemise keelamine

Sõudmise ja Aerutamise klubi SAK Tartu 08.04.2014 taotluse kohaselt palub klubi luba sulgeda liiklus Emajõel, Tartu linnas Kroonuaia sillast alates ülesvoolu seoses Eesti Sõudeliidu kalenderplaani kuuluvate võistluste läbiviimisega. Nimetatud võistlustel osalejate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik võistluste toimumise ajaks keelata võistluste toimumise kohas teiste veesõidukite liiklus.

Nähtuvalt esitatud taotlusest on ürituste korraldaja esindaja Jaan Vaiksaar, telefon 503 7554.

Lähtudes veeseaduse paragrahv 18 lõike 5 punktist 4:
1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kroonuaia sillast 4,5 km ülesvoolu 26. aprillil 2014 kell 15.00-18.00 seoses Sõudmise ja Aerutamise klubi SAK Tartu korraldatavate, Eesti Sõudeliidu kalenderplaani kuuluvate võistluste läbiviimisega.

2. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kroonuaia sillast ülesvoolu 3,0 km ulatuses (kuni Kvissentali tee pikenduseni) 27. aprillil 2014 kell 10.00-14.00 seoses Sõudmise ja Aerutamise klubi SAK Tartu korraldatavate, Eesti Sõudeliidu kalenderplaani kuuluvate võistluste läbiviimisega.

3. Lubada läbisõit käesoleva korralduse punktides 1 ja 2 nimetatud alast startide vaheaegadel eelneval kokkuleppel võistluste korraldajaga ning tingimusel, et veesõiduki kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta võistlustel osalejaid, korraldajaid ja pealtvaatajaid.

4. Võistluste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate ja pealtvaatajate ohutus.

5. Võistluste korraldajal tagada pärast võistluste lõppu veekogust risu eemaldamine ning veereostuse likvideerimine.

6. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

Korralduse peale on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või edasi kaevata 30 päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

21.04.2014 17:48 #2 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine 2014.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS

16.04.2014 korraldus nr 1-1/251
Veesõidukitega liiklemise keelamine

Sõudmise ja Aerutamise klubi SAK Tartu 08.04.2014 taotluse kohaselt palub klubi luba sulgeda liiklus Emajõel, Tartu linnas Kroonuaia sillast alates ülesvoolu seoses Eesti Aerutamisföderatsiooni kalenderplaani kuuluvate võistluste läbiviimisega. Nimetatud võistlustel osalejate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik võistluste toimumise ajaks keelata võistluste toimumise kohas teiste veesõidukite liiklus.

Nähtuvalt esitatud taotlusest on võistluste korraldaja esindaja Jaan Vaiksaar, telefon 503 7554.

Lähtudes veeseaduse paragrahv 18 lõike 5 punktist 4:
1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kroonuaia sillast 2,0 km ülesvoolu (kuni Valgeveskini) 10. mail 2014 kell 12.00-14.00 seoses Sõudmise ja Aerutamise klubi SAK Tartu korraldatavate, Eesti Aerutamisföderatsiooni kalenderplaani kuuluvate võistluste läbiviimisega.

2. Lubada läbisõit käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud alast startide vaheaegadel eelneval kokkuleppel võistluste korraldajaga ning tingimusel, et veesõiduki kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta võistlustel osalejaid, korraldajaid ja pealtvaatajaid.

3. Võistluste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osalejate ja pealtvaatajate ohutus.

4. Võistluste korraldajal tagada pärast võistluste lõppu veekogust risu eemaldamine ning veereostuse likvideerimine.

5. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

Korralduse peale on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või edasi kaevata 30 päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

21.04.2014 17:50 #3 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine 2014.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS

16.04.2014 korraldus nr 1-1/250
Veesõidukitega liiklemise keelamine

MTÜ SK Xdream korraldab 27. aprillil 2014 seiklusvõistluse Ace Xdream Tartu osavõistluse, mille võistlustrassist osa kulgeb Tartu linnas Emajõel. Seoses nimetatud osavõistluse läbiviimisega palutakse luba sulgeda Emajõel veesõidukite liiklus võistluste korraldamise ajaks, et oleks tagatud võistlustrassi säilimine, võistlustel osalejate ja pealtvaatajate ohutus.

Nähtuvalt 19.03.2014 esitatud taotlusest on Ace Xdream Tartu osavõistluse korraldamise eest vastutavaks isikuks Sten-Eric Uibo, telefon 501 2872.

Lähtudes veeseaduse § 18 lõike 5 punktist 4
1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kaarsilla ja Sõpruse silla vahelisel lõigul 27. aprillil 2014 kell 10.30-18.30 seoses MTÜ SK Xdream korraldatava seiklusvõistluse Ace Xdream Tartu osavõistlusega.

2. Piirata mootori jõul liikuvate veesõidukite kiirust Emajõel Sõpruse silla ja Ranna puiestee vahelisel lõigul 27. aprillil 2014 kell 14.00-17.00 selliselt, et sõidukite kiirus ei ohustaks seiklusvõistluse Ace Xdream Tartu osavõistlusel osalevaid kanuusid.

3. Lubada läbisõit käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud alast võistluse vaheaegadel eelneval kokkuleppel võistluste korraldajaga ning tingimusel, et veesõiduki kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta võistlustel osalejaid, korraldajaid ja pealtvaatajaid.

4. Võistluste korraldajal tagada käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud veeala sulgemine ning osavõtjate ja pealtvaatajate ohutus.

5. Võistluste korraldajal tagada pärast võistluste lõppu veekogust risu ning veereostuse likvideerimine.

6. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

Korralduse peale on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või edasi kaevata 30 päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

21.04.2014 17:52 #4 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine 2014.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS

15.04.2014 korraldus nr 1-1/242
Veesõidukitega liiklemise keelamine

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja 27.03.2014 taotluse kohaselt soovib üliõpilasmaja korraldada Emajõel Tartu linnas Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal 29.04.2014, 30.04.2014 ja 4.05.2014 "Tartu Kevadpäevade 2014” üritusi. Samuti on 4.05.2014 kavas korraldada traditsiooniline kaheksapaatide sõudeduell Emajõel Kvissentali ja Kaarsilla vahelisel alal. Nimetatud üritustes osalejate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik ürituste toimumise ajaks keelata ürituste toimumise kohas teiste veesõidukite liiklus.

Nähtuvalt esitatud taotlusest on ürituste korraldaja esindaja Katre Kipper, telefon 5815 0303, e-aadress katre.kipper@studentdays.ee

Lähtudes veeseaduse paragrahv 18 lõike 5 punktist 4:
1. keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal seoses MTÜ Tartu Üliõpilasmaja korraldatavate "Tartu Kevadpäevade 2014” üritustega järgmiselt:
1.1. 29. aprillil 2014 kell 10.00-21.00 (Tudengiekstreem);
1.2. 30. aprillil 2014 kell 16.00-24.00 (Volber);
1.3. 4. mail 2014 kell 11.00-19.00 (Karsumm ja Paadiralli).

2. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Kvissentali ja Kaarsilla vahelisel alal 4. mail 2014 kell 13.45-14.00 seoses kaheksapaatide sõudeduelliga.

3. Ürituste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate ja pealtvaatajate ohutus ning pärast ürituste lõppu veekogu risustuse ja veereostuse likvideerimine.

4. Lubada läbisõit piirangualast käesoleva korralduse punktides 1.1 ja 1.3 nimetatud ajavahemikul eelneval kokkuleppel ürituste korraldaja esindajaga.

5. Läbisõit on lubatud tingimusel, et veesõidukite kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta üritustel osalejaid, korraldajaid, pealtvaatajaid ning kasutatavaid rekvisiite jm vara.

6. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

Korralduse peale on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus 30 päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

22.04.2014 14:12 #5 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine 2014.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS

22.04.2014 korraldus nr 1-1/263
Veesõidukitega liiklemise keelamine

Eesti Akadeemilise Spordiliidu 18.04.2014 taotluse kohaselt soovib spordiliit korraldada Emajõel Tartu linnas Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal 16. mail 2014 SELL 2014 Tartu Üliõpilasmängude avatseremoonia. Nimetatud tseremoonial osalejate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik tseremoonia toimumise ajaks keelata tseremoonia toimumise kohas teiste veesõidukite liiklus.

Nähtuvalt esitatud taotlusest on ürituste korraldaja esindaja Kunnar Karu, telefon 527 7540, e-aadress kunnarkaru@hot.ee

Lähtudes veeseaduse paragrahv 18 lõike 5 punktist 4:
1. keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal seoses Eesti Akadeemilise Spordiliidu korraldatava SELL 2014 Tartu Üliõpilasmängude avatseremooniaga 16. mail 2014 kell 21.00-22.30.

2. Ürituste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate ja pealtvaatajate ohutus ning pärast ürituste lõppu veekogust risu eemaldamine ja veereostuse likvideerimine.

3. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

Korralduse peale on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus 30 päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

25.04.2014 14:27 #6 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine 2014.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS

24.04.2014 korraldus nr 1-1/270
Veesõidukitega liiklemise keelamine

Tartu maavanema 15.04.2014 korraldusega nr 1-1/242 "Veesõidukitega liiklemise keelamine" on seoses MTÜ Tartu Üliõpilasmaja korraldatavate "Tartu Kevadpäevade 2014” üritustega kehtestatud piirangud veesõidukite liiklusele Emajõel. Muuhulgas on keelatud veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal 29. aprillil 2014 kell 10.00-21.00 seoses Tudengiekstreemi korraldamisega.

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja 22.04.2014 taotluse kohaselt soovib üliõpilasmaja seoses Tudengiekstreemi korraldamisega läbi viia Tudengiekstreemi katsetuse 28. aprillil 2014 kell 15.30-19.00. Selleks peetakse vajalikuks keelata Emajõel Kaarsilla all teiste veesõidukite liiklus. Nimetatud katsetuses osalejate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik katsetuse toimumise ajaks keelata katsetuse toimumise kohas teiste veesõidukite liiklus.

Nähtuvalt esitatud taotlusest on Tudengiekstreemi katsetuse korraldaja esindaja Katre Kipper, telefon 5815 0303, e-aadress katre.kipper@studentdays.ee

Lähtudes veeseaduse paragrahv 18 lõike 5 punktist 4:
1. keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kaarsilla all seoses MTÜ Tartu Üliõpilasmaja korraldatavate "Tartu Kevadpäevade 2014” ürituse Tudengiekstreem katsetusega 28. aprillil 2014 kell 15.30-19.00.

2. Katsetuse korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate ja pealtvaatajate ohutus ning pärast katsetuse lõppu veekogust risu eemaldamine ja veereostuse likvideerimine.

3. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

Korralduse peale on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus 30 päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

31.05.2014 08:43 #7 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine 2014.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS nr 1-1/428
Tartu 30.05.2014

Veesõidukitega liiklemise keelamineMTÜ TriSmile korraldab 12. juulil ja 13. juulil 2014 Tartu Mill Triatloni, mille võistlustrass kulgeb
Tartu linnas, Tartu vallas ja Emajõel. Seoses Tartu Mill Triatloni läbiviimisega palutakse luba
sulgeda Emajõel veesõidukite liiklus võistluste korraldamise ajaks, et oleks tagatud võistlustrassi
säilimine, võistlustel osalejate ja pealtvaatajate ohutus.

MTÜ TriSmile poolt on Tartu Mill Triatloni (www) korraldamise eest vastutavaks
isikuks Andi Toomsalu, telefon 515 1518.

Lähtudes veeseaduse § 18 lõike 5 punktist 4

1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel seoses MTÜ TriSmile korraldatava Tartu Mill
Triatloni läbiviimisega 12. juulil 2014:
1.1 Tartu linnas Vabaduse silla ja Võidu silla vahelisel lõigul kell 7.00-12.00.
1.2 Tartu linnas Lodjakoja ja Võidu silla vahelisel lõigul kell 12.00-18.00.

2. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel seoses MTÜ TriSmile korraldatava Tartu Mill Triatloni läbiviimisega 13. juulil 2014 Tartu linnas Kaarsillast kuni Võidu sillast 100 m allavoolu
ulatuval lõigul kell 6.00-18.00.

3. Lubada läbisõit käesoleva korralduse punktides 1 ja 2 nimetatud alast võistluse vaheaegadel
eelneval kokkuleppel võistluste korraldajaga ning tingimusel, et veesõiduki kiirus ja liikumistee ei
häiri ega ohusta võistlustel osalejaid, korraldajaid ja pealtvaatajaid.

4. Võistluste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate ja pealtvaatajate
ohutus.

5. Võistluste korraldajal tagada pärast võistluste lõppu veekogust risu ning veereostuse
likvideerimine.

6. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

31.05.2014 08:46 #8 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine 2014.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS nr 1-1/427
Tartu 30.05.2014

Veesõidukitega liiklemise keelamine

Päästeameti Lõuna päästekeskuse 20.05.2014 taotluse kohaselt soovib päästekeskus korraldada
Emajõel Tartu linnas Turusillast kuni Luunja sillani Mäksa vallas koostöös Politsei- ja
Piirivalveameti, Keskkonnainspektsiooni ja Veeteede Ametiga 09.07.2014 päästeõppuse - inimeste
päästmine ja imiteeritud naftareostuse lokaliseerimine. Nimetatud õppusel osalejate, hindajate ja
pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik õppuse toimumise ajaks keelata õppuse toimumise
kohas teiste veesõidukite liiklus.

Nähtuvalt esitatud taotlusest on õppuse korraldaja esindaja Lõuna päästekeskuse valmisoleku
büroo peaspetsialist Erki Väljaots, telefon 5198 8520.

Lähtudes veeseaduse paragrahv 18 lõike 5 punktist 4:
1. keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Turusillast kuni Luunja sillani Mäksa
vallas seoses Päästeameti Lõuna päästekeskuse korraldatava päästeõppusega 09.07.2014 kell 10.00-14.00.

2. Õppuse korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate, hindajate ja
pealtvaatajate ohutus ning pärast õppuse lõppu veekogust risu ja veereostuse likvideerimine.

3. Lubada läbisõit piirangualast käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud ajavahemikul eelneval
kokkuleppel õppuse korraldaja esindajaga.

4. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

Korralduse peale on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus 30
päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

07.07.2014 10:05 #9 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine 2014.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS 04.07.2014 nr 1-1/506

Veesõidukitega liiklemise keelamine

AS Giga 03.07.2014 taotluse kohaselt soovib aktsiaselts esmaspäeval, 07.07.2014 kell 09.00-12.00 ja 15.00 – 19.00 Tartu linnas Emajõel Võidu silla all demonteerida soojatorustikku. Töö tegijate ja veeliiklejate ohutuse tagamiseks on otstarbekas keelata tööde tegemise ajaks Võidu silla alt veesõidukite läbisõit. Nähtuvalt esitatud taotlusest on kõikide Emajõel liikuvate reisilaevade kaptenitega tegevused kooskõlastatud, piirang puudutab vaid väikelaevu ja huvipaate. AS Giga tagab veeala sulgemise ja kokkuleppel ohutu läbisõidu. Tööde tegija esindaja on AS Giga projektijuht Peeter Kukk, tel 5886 3373.

Lähtudes veeseaduse paragrahv 18 lõike 5 punktist 4:

1. keelata veesõidukite läbisõit Emajõel Tartu linnas Võidu silla alt 07.07.2014 kell 09.00 – 12.00 ja 15.00 – 19.00 seoses soojatorustiku demontaažiga.

2. Tööde tegijal tagada kasutatava veeala sulgemine ja töötajate ohutus ning pärast tööde lõppu veekogust risu ja veereostuse likvideerimine.

3. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval. Korralduse peale on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus 30 päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

13.08.2014 12:00 #10 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine 2014.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS 02.07.2014 nr 1-1/502

Veesõidukitega liiklemise keelamine

Tiigi Seltsimaja 30.06.2014 taotluse kohaselt soovib seltsimaja korraldada Emajõel Tartu linnas IX Emajõe festivali raames erinevaid tegevusi. Nimetatud tegevustes osalejate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik tegevuste ajaks keelata tegevuste läbiviimise kohas teiste veesõidukite liiklus.

Nähtuvalt esitatud taotlusest on tegevuste korraldaja esindaja Tiigi Seltsimaja projektijuht Aile Parmsoo, telefon 736 1561; 5366 3268.

Lähtudes veeseaduse paragrahv 18 lõike 5 punktist 4:

1. keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Linnaujulast kuni Võidu sillani 15.08.2014 kell 17.00-19.00 (avaveeujumise võistlus);

2. keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal 15.08.2014 kell 20.45-21.45 (päikeseloojangu paraad ja festivali avatseremoonia);

3. keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal 16.08.2014 kell 10.00-19.00 (avaveeujumise sprint, vetelpäästeõppus, paadiralli, jõeparaad).

4. Tegevuste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutus ning pärast tegevuste lõppu veekogust risu ja veereostuse likvideerimine.

5. Lubada läbisõit piirangualast käesoleva korralduse punktis 3 nimetatud ajavahemikul eelneval kokkuleppel tegevuste korraldaja esindajaga tegevuste vaheaegadel.

6. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

Korralduse peale on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus 30 päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

25.09.2014 13:44 #11 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine 2014.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS Tartu 22.09.2014 nr 1-1/625

Veesõidukitega liiklemise keelamine

Spordiklubi SAK Tartu 15.09.2014 taotluse kohaselt soovib spordiklubi korraldada Emajõel Tartu linnas 2014. aasta oktoobrikuus Eesti Sõudeliidu kalenderplaani kuuluvaid sõudevõistlusi. Nimetatud võistlustel osalejate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik võistluste ajaks keelata võistluste läbiviimise kohas teiste veesõidukite liiklus. Nähtuvalt esitatud taotlusest on võistluste korraldaja esindaja SAK Tartu juhataja Jaan Vaiksaar, telefon 503 7554.

Lähtudes veeseaduse paragrahv 18 lõike 5 punktist 4:

1. keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas 4. oktoobril 2014 kell 12.30-18.00 Kroonuaia sillast ülesvoolu 6 km ulatuses (Eesti Väikeste paatide regatt);

2. keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas 5. oktoobril 2014 kell 10.00-16.00 Kroonuaia sillast ülesvoolu 3 km ulatuses (Eesti Väikeste paatide regatt);

3. keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas 11. oktoobril 2014 kell 11.00-18.00 Kroonuaia sillast ülesvoolu 6 km ulatuses (Eesti Kaheksapaatide sügisregatt).

4. Võistluste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate, korraldajate ja pealtvaatajate ohutus ning pärast võistluste lõppu veekogust risu ja veereostuse likvideerimine.

5. Lubada võistluste ajal startide vaheaegadel käesoleva korralduse punktides 1, 2 ja 3 sätestatud piirangualast läbi sõita eelneval kokkuleppel võistluste korraldaja esindajaga.

6. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

Korralduse peale on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus 30 päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

26.08.2017 09:53 #12 smithcarlos

smithcarlos
Registreeritud kasutaja

Re: Veeliikluse piiramine 2014.a.

thanks

-----------------------
Ab Workouts are those cardio exercise that affect the abdominal muscles.

Viimati muutnud smithcarlos (24.09.2017 11:37)


Merr

Eemal

 

Foorumi jalus

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson